Doan khoi Cac co quan tinh Thanh Hoa

Liên kết website

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chủ đề "Đất nước trọn niềm vui"

Truyền thống Cách mạng luôn là nguồn động lực thúc đẩy mỗi người con đất Việt chúng ta đặt bàn tay lên trái tim mình mà hướng về lá cờ Tổ quốc, để suy nghĩ và thực hành bằng chính những hành động dấn thân thật sự vì lợi ích chung của dân tộc và đất nước. Để luôn trong tư thế sẵn sàng chờ nghe Tổ quốc gọi tên mình.

Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc, Đảng và Bác Hồ đã luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản cho thanh niên. Với lý tưởng cộng sản, trong quá trình đấu tranh cách mạng, các thế hệ thanh niên đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Lớp thanh niên tham gia ngay từ những ngày đầu cách mạng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phấn đấu rèn luyện trở thành những người cộng sản tiền bối, tiêu biểu, xuất sắc của Đảng và dân tộc như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai… Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thanh niên Việt Nam đã phấn đấu quên mình cho mục tiêu: độc lập dân tộc và thống nhất đất nước với khẩu hiệu hành động: “vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản, thanh niên anh dũng tiến lên”.

Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng hùng hậu, là đội quân xung kích cách mạng tiêu biểu cho chí khí bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng. Thanh niên Việt Nam trong gần một thế kỷ qua càng có cơ hội lớn lao để phát huy sức trẻ cống hiến cho quê hương đất nước khi được dìu dắt, rèn luyện dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền  thống cách mạng dân tộc.

Bước vào công cuộc đổi mới hiện nay, ĐVTN cần ra sức tiếp tục phấn đấu góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã chỉ rõ: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ mới có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Đảng ta luôn khẳng định: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt  Nam giàu lòng yêu nước; tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với mục tiêu cho thanh niên phấn đấu là: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tải tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4 năm 2018 tại đây.