Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 599

    Đã truy cập: 409609

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 10/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh hóa về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 trong toàn Đảng bộ khối như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 10/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh hóa về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 trong toàn Đảng bộ khối như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

2. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên theo tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước của từng cơ quan, đơn vị tránh phô trương, hình thức nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Cấp uỷ các cấp tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 27/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 10/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối, trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

1.1. Nội dung học tập và liên hệ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

- Chú ý liên hệ các việc làm cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tuỵ, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo; nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thảo luận trong từng chi bộ, chi đoàn, chi hội để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chú ý liên tục kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo.

1.2. Hình thức tổ chức học tập chuyên đề năm 2014.

a. Đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ khối: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập chuyên đề năm 2014 vào trung tuần tháng 3 năm 2014.

b. Đối với cấp uỷ cơ sở:

- Về học tập, nghiên cứu chuyên đề: Sau khi tham gia lớp học tập chuyên đề do cấp trên tổ chức, đồng chí Bí thư cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo nội dung tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tài liệu “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành; hoặc mời báo cáo viên cấp trên giới thiệu nội dung chuyên đề. Đồng thời chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể. Thời gian tổ chức học tập chuyên đề: 1/2 ngày, triển khai tập trung trước ngày 20/4/2014

- Về học tập, thảo luận nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị: Thời gian thực hiện trong cả năm 2014. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể đồng chí Bí thư cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo chuyên môn chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chủ đề học tập; tổ chức thảo luận, liên hệ với yêu cầu thực tế đối với từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở mỗi cơ quan, đơn vị. Học tập từng nội dung cụ thể và bàn biện pháp thực hiện làm theo, do các đơn vị xác định trong từng tháng, quý cho phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, hoàn cảnh cụ thể, chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm để thảo luận biện pháp khắc phục trên cơ sở nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2014:

+ Thảo luận, đề ra phương hướng, giải pháp phấn đấu làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quyết định 1089-QĐ/TU ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

+ Thảo luận, đề ra phương hướng, giải pháp phấn đấu làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm.+ Thảo luận, đề ra phương hướng, giải pháp phấn đấu làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm, gắn với khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

2. Thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước; tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các đồng chí cấp uỷ viên, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Triển khai và thực hiện nghiêm túc, kịp thời Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành "Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020"

- Các cấp uỷ đảng tiếp tục rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đơn vị phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

3. Đăng ký và đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3.1. Đối với tập thể:

- Yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh với chủ đề: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương và hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng".

- Căn cứ vào chủ đề trên, các đơn vị tiếp tục cụ thể hoá thành các phong trào thi đua trong từng thời gian gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức tổng kết đánh giá thực hiện phong trào thi đua, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; uốn nắn, phê phán những trường hợp chưa tích cực, đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Mỗi tổ chức đảng xác định, lựa chọn từ 1 đến 2 vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém gắn với khắc phục, sữa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), chú trọng những nội dung chưa thực hiện tốt để tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; Bản đăng ký của tập thể làm thành 2 bản, một bản lưu tại đơn vị, một bản báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp (theo biểu mẫu số 01).

3.2. Đối với cá nhân:

- Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký từ 2 đến 3 việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Bản đăng ký phải nêu lên những việc làm theo một cách cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, rõ việc, rõ mục tiêu, bám sát các chuẩn mực về rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cấp uỷ đơn vị cụ thể hoá và chủ đề năm 2014, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của bản thân và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, dân chủ, kỷ cương, nề nếp, chất lượng, hiệu quả trong công việc được giao, gắn với khắc phục, sữa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Bản đăng ký của cá nhân làm thành 2 bản, một bản cá nhân giữ để rèn luyện, phấn đấu, một bản lưu giữ ở chi bộ hoặc phòng, ban, bộ phận chuyên môn trong cơ quan, đơn vị (theo biểu mẫu số 2). Bản của cá nhân có thể làm hình thức đẹp, đặt ở nơi làm việc trang trọng, thuận tiện để tự mình và mọi người theo dõi.

- Bản đăng ký rèn luyện của cá nhân để mỗi cá nhân tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đồng thời là căn cứ để chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể theo dõi, giám sát và đánh giá đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm. Các chi bộ, phòng, ban chuyên môn thảo luận thông qua, ghi nhận và lưu giữ các bản đăng ký cá nhân, thông báo công khai trước tập thể; theo dõi, giúp đỡ các cá nhân thực hiện tốt các việc đã đăng ký.

- Thời gian đăng ký của tập thể và cá nhân hoàn thành trước 25/4/2014; Hằng quý tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, cuối năm tiến hành đánh giá tổng kết. Đối với đảng viên thì đăng ký với chi bộ, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không phải đảng viên thì đăng ký với phòng, ban, bộ phận chuyên môn.

4. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng, nhất là cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên khối, Hội Cựu chiến binh khối xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống; tổ chức các hoạt động và sinh hoạt tập thể thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia, tạo phong trào thi đua rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp uỷ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 19/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với tổ chức cơ sở đoàn”.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Các cấp uỷ đảng tiếp tục tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua bản tin nội bộ của ngành, qua thực hiện phóng sự, bài viết tuyên truyền, diễn đàn...; tuyên truyền mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; phát động các phong trào thi đua nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, của ngành. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các cuộc thi tìm hiểu nhân kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá, kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ... ; tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

- Chú trọng xây dựng, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác. Ban Thường vụ Đảng uỷ khối tổ chức lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

6. Thực hiện kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp uỷ xây dựng và thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), sơ kết 6 tháng, tổng kết năm tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra chuyên đề đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định số 55- QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong kiểm tra, đánh giá cần quan tâm, chú ý cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến, đồng thời chỉ rõ hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo. Ban Thường vụ Đảng uỷ khối tổ chức biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tham mưu giúp Ban Thường vụ hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện trong Đảng bộ.

- Các cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2014 ở đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng uỷ khối (Qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 30/4/2014 (theo biểu mẫu số 03) và báo cáo kết quả theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm.

- Ban Tuyên giáo đảng uỷ khối là bộ phận thường trực phối hợp với các Ban xây dựng đảng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014 đối với các cấp uỷ cơ sở theo cụm được phân công phụ trách; cấp phát tài liệu học tập chuyên đề năm 2014 tới các tổ chức cơ sở đảng.

- Các tổ chức cơ sở đảng: Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc xây dựng các chuyên mục, tin bài về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát, bổ sung, làm mới các panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, đẩy mạnh các hình thức thông tin lưu động, triễn lãm, chiếu phim... về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh khối, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đến các cơ sở trực thuộc; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hàng tháng báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng uỷ khối (qua Ban Tuyên giáo)./.

Nơi nhận:  T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);                                              PHÓ BÍ THƯ
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ khối;
- Các TCCS Đảng trực thuộc;                 (Đã ký)
- Các ban, đoàn thể trực thuộc ĐU khối;
- Lưu VP, TG.              Nguyễn Ngọc Xuân


Bản quyền sử dụng © Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Bí thư - Trưởng ban Biên tập.

Địa chỉ: 35 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.720.557 - Email: dkcqdnthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa