Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 587

    Đã truy cập: 409597

Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy

Hằng năm, trên cơ sở quy định của Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng về chức năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cơ sở đảng xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với nội dung chủ yếu như sau:

Hằng năm, trên cơ sở quy định của Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng về chức năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cơ sở đảng xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối với cấp ủy

Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm với nội dung chủ yếu là kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ngoài ra, cần tham khảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên để xây dựng chương trình cho phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của từng năm (theo mẫu 01). 

2. Đối với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Trên cơ sở quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm (theo mẫu 02) với nội dung chủ yếu tập trung vào việc:

- Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của BCH Trung ương.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

Những nhiệm vụ như: kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo; xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật đảng, sẽ tổ chức thực hiện khi có phát sinh.

Tuy nhiên, cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy, hằng năm, chỉ nên chọn những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện; không ôm đồm nhiều nội dung; đối tượng kiểm tra, giám sát không nhất thiết phải là tất cả các chi bộ trong đảng ủy, mà từng nội dung lựa chọn một số chi bộ trực thuộc để tiến hành kiểm tra, giám sát. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy là 2 chương trình độc lập không trùng lặp về nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát.

Hồng Trang - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối

Bản quyền sử dụng © Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Bí thư - Trưởng ban Biên tập.

Địa chỉ: 35 Hà Văn Mao - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.720.557 - Email: dkcqdnthanhhoa@gmail.com

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa